Larry Tart at FTVA Picnic - San Antonio, Texas 2000[Home Page] - [Previous Photo] - [Next Photo]